Τροπολογία ΚΚΕ για τις οφειλές σε Εφορία και Ταμεία

Το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία που αφορά τη ρύθμιση χρεών σε Εφορίες και ασφαλιστικά Ταμεία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», που ψηφίζεται την Παρασκευή…

στη Βουλή. Στην αιτιολογική του έκθεση το κόμμα αναφέρει: Το ΚΚΕ επανειλημμένα και με στοιχεία έχει αναδείξει ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός στο καπιταλιστικό σύστημα είναι εργαλείο αναδιανομής ενός τμήματος του κοινωνικού πλούτου προς όφελος του κεφαλαίου. Τα βάρη φορτώνονται στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων ενώ το μεγάλο κεφάλαιο ενισχύεται συνεχώς με φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια. Δίκαιο φορολογικό σύστημα στα πλαίσια αυτού το συστήματος δεν μπορεί να υπάρξει.

Στον πυρήνα της πρότασης μας για το φορολογικό σύστημα βρίσκεται η απαλλαγή της λαϊκής οικογένειας από τα φορολογικά βάρη, τα οποία πρέπει να επωμισθούν οι επιχειρήσεις, η μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία.

Στις σημερινές συνθήκες πλατιά στρώματα των λαϊκών οικογενειών έχουν οδηγηθεί στην υπερχρέωση σαν αποτέλεσμα των αντεργατικών – αντιλαϊκών επιλογών για την έξοδο από την κρίση και την ανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου και προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για την λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης.

Για τον λόγο αυτό και με στόχο την ανακούφιση των υπερχρεωμένων λαϊκών οικογενειών, των αυτοαπασχολούμενων και επαγγελματιών το ΚΚΕ καταθέτει την παρακάτω ρύθμιση για τις οφειλές στην φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που είναι ενταγμένη στο πλαίσιο ανάκτησης των απωλειών και στην διεκδίκηση ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών». Τροπολογία-προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας»

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στην παρακάτω ρύθμιση, για οφειλές στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης εντάσσονται:

α. Τα φυσικά πρόσωπα με οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή άλλο προστατευόμενο μέλος.

β. Οι ατομικές και προσωπικές εταιρείες με οφειλές στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης έως 100.000 ευρώ συνολικά.

γ. Στη ρύθμιση δεν εντάσσονται οι οφειλές που προκύπτουν λόγω φοροδιαφυγής. Επίσης από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές προς το ΝΑΤ.

δ. Άνεργοι με μηδενικό εισόδημα στις 31.12.2014, οι οποίοι εξακολουθούν να πληρούν τις δυο αυτές προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, μπορούν να υπαχθούν στην παρακάτω προβλεπόμενη ρύθμιση οφειλών. Για όσο διάστημα διατηρούν τις δυο ως άνω προϋποθέσεις αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων της παρακάτω ρύθμισης οφειλών. Μετά την εξάλειψη των ως άνω προϋποθέσεων και την παύση της αναστολής καταβολής των δόσεων της ρύθμισης εφαρμόζονται οι όροι της παρακάτω ρύθμισης.

Τα δυο προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για οφειλέτες που καθίστανται άνεργοι με μηδενικό εισόδημα μετά την υπαγωγή των οφειλών τους στους όρους της παρακάτω ρύθμισης. Άρθρο 2

Διαγραφή οφειλών

1. Από το συνολικό ύψος των οφειλών διαγράφονται:

α. Το σύνολο των οφειλών που προέρχονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις για καθυστερήσεις αποπληρωμής στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

β. Οι οφειλές που προέρχονται:

1) Από τον καταλογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2) Από τον καταλογισμό του τέλους επιτηδεύματος

3) Από τον καταλογισμό του ΕΕΤΗΔΕ, του ΕΕΤΑ και του ΕΝΦΙΑ και αφορούν την πρώτη κατοικία έως 120 τ.μ. και τη δευτερεύουσα κατοικία έως 80 τ.μ.

4) Από τον καταλογισμό δαπανών για νοσήλια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μεταβιβάστηκαν προς βεβαίωση και είσπραξη στη φορολογική διοίκηση.

2. Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλα καταδιωκτικά μέτρα που έχουν ήδη επισπευσθεί για την είσπραξη των παραπάνω οφειλών οι οποίες διαγράφονται παύουν να ισχύουν και καταργούνται οριστικά.

Άρθρο 3

Ρύθμιση οφειλών

Οι οφειλές όπως διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των προηγουμένων άρθρων ρυθμίζονται ως εξής :

Α. Τα φυσικά πρόσωπα με μέσο οικογενειακό εισόδημα την τελευταία πενταετία έως 20.000 ευρώ, προσαυξημένα κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή άλλο προστατευόμενο μέλος, απαλλάσσονται από το σύνολο των οφειλών που προκύπτουν μετά τις διαγραφές, προς τη φορολογική διοίκηση.

Β. Για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στη ρύθμιση με μέσο οικογενειακό εισόδημα την τελευταία πενταετία 20.001 έως 40.000 ευρώ, προσαυξημένα κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή άλλο προστατευόμενο μέλος, οι εναπομείνασες οφειλές ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η συνολική ετήσια επιβάρυνση προς τη φορολογική διοίκηση συμπεριλαμβανομένων και των τρεχουσών υποχρεώσεων, να μην υπερβαίνει το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος κατά τα ανωτέρω.

Γ. Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα βαρύνονται και με οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η συνολική ετήσια υποχρέωση καταβολής που προκύπτει συμπεριλαμβανομένων και των τρεχουσών υποχρεώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος κατά τα ανωτέρω.

Δ. Για τις ατομικές και προσωπικές εταιρείες η συνολική ετήσια υποχρέωση καταβολής για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων και των τρεχουσών υποχρεώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% των καθαρών τους κερδών.

Ε. Η κατά τα ανωτέρω ρύθμιση των οφειλών διατηρείται και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μέχρι τριών συνεχόμενων δόσεων σε ετήσια βάση. ΣΤ. Οι οφειλές που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση από της υπαγωγής τους και εφεξής δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 4

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης

Α. Από την υποβολή της αίτησης ρύθμισης των οφειλών του προηγουμένου άρθρου αναστέλλονται και δεν εκτελούνται κατά του οφειλέτη τυχόν επιβληθέντα ήδη μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μεταξύ των οποίων η κατάσχεση ακινήτων που αποτελούν κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου όπως η εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, ποινική δίωξη και κάθε άλλο μέτρο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής.

Β. Από την υποβολή της αίτησης ρύθμισης των οφειλών του προηγουμένου άρθρου απαγορεύεται η επίσπευση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου καθώς και η άσκηση ποινικής δίωξης και η επίσπευση κάθε άλλου καταδιωκτικού μέτρου που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής.

Άρθρο 5

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

Από την υποβολή της αίτησης για την κατά τα παραπάνω ρύθμιση των οφειλών και με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της χορηγούνται πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας στον οφειλέτη άμεσα και χωρίς άλλη διαδικασία.

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται κάθε διάταξη νόμου, υπουργική απόφαση εγκύκλιος ή κανονιστική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 7

Μεταβατική διάταξη

Από τις διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνονται όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν γίνει διοικητικές ρυθμίσεις με τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη μπορούν να καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος, εκτός αν οι διοικητικές ρυθμίσεις είναι ευνοϊκότερες κατά την κρίση του οφειλέτη.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του.

Via

www.adieXodos.gr


Νεότερη Παλαιότερη