Πίνακας τοποθετήσεων Πελοποννήσου - επιλαχόντων Κυκλάδων για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο τομέα


Πίνακας τοποθετήσεων Πελοποννήσου και πίνακας τοποθετήσεων επιλαχόντων Κυκλάδων και για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο τομέα

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, αναρτήθηκαν ο πίνακας τοποθετήσεων ωφελουμένων που

υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πελοποννήσου, με έδρα τη Τρίπολη και ο πίνακας τοποθετήσεων επιλαχόντων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κυκλάδων, με έδρα τη Σύρο για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι πίνακες τοποθετήσεων των υπόλοιπων Πρωτοβάθμιων Επιτροπών θα δημοσιευτούν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr καθώς και στα ΚΠΑ2 Τρίπολης (Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100) και ΚΠΑ2 Σύρου (Νεωρίου 10, Ερμούπολη Σύρου, Τ.Κ. 84100) .

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.

Διευκρινίζεται ότι κατά της απόφασης των πινάκων τοποθέτησης χωρεί άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.2643/98, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, για τους τοποθετηθέντες, τους
φορείς και τις υπηρεσίες, από την κοινοποίηση της απόφασης της τοποθέτησης και για τους λοιπούς προστατευόμενους και κάθε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης των Πινάκων Τοποθετήσεων.

H αποκλειστική ημερομηνία είναι από τις 04/03/2023 έως και τις 03/04/2023.

Η ενδικοφανής προσφυγή αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ενδίκου βοηθήματος.

...
Πίνακας τοποθετήσεων Πελοποννήσου - επιλαχόντων Κυκλάδων για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο τομέα
Νεότερη Παλαιότερη