ΑΑΔΕ: Σαφάρι ελέγχων το 2023 – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει το 2023 τουλάχιστον 15.500 στοχευμένους και επιτόπιους ελέγχους και άλλες 900 έρευνες φοροδιαφυγής. Ποιος θα είναι ο

ρόλος των ελεγκτών της ΥΕΔΔΕ.

Υψηλούς στόχους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θέτει η ΑΑΔΕ, δίνοντας εντολή στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) να πραγματοποιήσει το 2023 τουλάχιστον 15.500 στοχευμένους και επιτόπιους ελέγχους και άλλες 900 έρευνες φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, θα συγκροτηθούν ειδικές ομάδες με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό για τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων σε ειδικά θέματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της ΥΕΔΔΕ, που θα αναλάβουν τις 900 έρευνες φοροδιαφυγής, δεν θα χρειαστεί να μεταβούν στις υπηρεσίες τους για να ελέγξουν τα στοιχεία, καθώς θα τα έχουν μέσα στον υπολογιστή τους.

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν:

  • Ο εντοπισμός αδήλωτης εργασίας με αντίστοιχη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.
  • Η αναζήτηση, η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την απάτη στον ΦΠΑ από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, καθώς και από άλλες Αρχές ή τράπεζες πληροφοριών, και η ανάλυση, η αξιολόγηση και η διαχείριση αυτών που σχετίζονται με κυκλική απάτη στον ΦΠΑ (τύπου Καρουζέλ/Carousel).
  • Η συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της διεύθυνσης και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων των οποίων η λήψη πραγματοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως, τηλεφωνικά, μέσω Διαδικτύου, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με τηλεομοιοτυπία (fax), με φυσική παρουσία κ.λπ., καθώς και η ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων, η καταγραφή, η επεξεργασία και η κατ’ αρχήν αξιολόγηση αυτών, τόσο μεμονωμένα όσο και σωρευτικά για κάθε περίπτωση.
  • Η συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων από διάφορες Αρχές ή τράπεζες πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ, για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.
  • Η διενέργεια ελέγχων πρόληψης εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, εντός και εκτός των επιχειρήσεων.
  • Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ).
  • Η διενέργεια ελέγχων σε πλοία παντός είδους, μέσα στα χωρικά ύδατα, για φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή και την ανακάλυψη παράνομης διακίνησης.
  • Η διενέργεια ερευνών σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει υποψία σοβαρής φορολογικής απάτης ή εκτεταμένης φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, κατά παράβασιν της φορολογικής νομοθεσίας.
  • Ο εντοπισμός και η εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτεταμένη απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και τέλη. Η έρευνα και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία. Οι έλεγχοι παντός είδους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και από το τελωνειακό καθεστώς υπό το οποίο τελούν.

Η δράση της ΥΕΔΔΕ

Η δράση των ειδικών ομάδων για τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων σε ειδικά θέματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, διαφοροποιείται αρκετά από τους συνήθεις ελέγχους της ΑΑΔΕ.

Σκοπός των ελεγκτών της ΥΕΔΔΕ είναι ο εντοπισμός φυσικών και νομικών προσώπων για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ή πληροφορίες ανάμιξής τους σε εκούσια φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής φοροδοτικής τους ικανότητας.

Οι έλεγχοι/έρευνες δύνανται να διενεργούνται αιφνιδιαστικά, στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τόσο των υπό έρευνα οντοτήτων, όσο και των συναλλασσομένων με αυτές, ακόμη και στις οικίες (κατόπιν εισαγγελικής εντολής) φυσικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση πράξεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.

Θα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς χωρικούς ή άλλους περιορισμούς αρμοδιοτήτων, θα προβαίνουν σε συντονισμένες δράσεις, ταυτόχρονα, σε διάφορα σημεία της χώρας ενώ συνεργάζονται και θα εμπλέκονται σε κοινές δράσεις με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, όπως τα Τελωνεία, την Οικονομική Αστυνομία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις Λιμενικές Αρχές, τις Εισαγγελικές Αρχές, κ.λπ.

Επίσης, οι ελεγκτές θα αξιολογούν και θα αξιοποιούν κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής και αξιοποιούν τα ευρήματα των προληπτικών ελέγχων που οι ίδιες διενεργούν, μετατρέποντάς τα σε επιχειρησιακά σχέδια δράσης, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο νέες τάσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Παράλληλα, θα διενεργούν ελέγχους και έρευνες σε κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση ή μεταφορικό μέσο, να προβαίνουν σε δεσμεύσεις λογαριασμών, σε κατασχέσεις εγγράφων, ψηφιακών αρχείων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και όποιου άλλου στοιχείου κρίνεται απαραίτητο, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν επιλεγεί να μπουν στην ομάδα των ελεγκτών της ΥΕΔΔΕ έχουν αποκτήσει εξειδικεύσεις σε σημαντικούς τομείς έρευνας, όπως η κυκλική απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ (carousel fraud) και στον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων (missing traders).

Η απόφαση

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1107725 ΕΞ 2022
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2023

Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1107725 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 5536/26-10-2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27.9.2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και
β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

3. Την από 29-09-2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία εγκρίθηκε, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 6 και 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 62/2022 βεβαίωση του Προέδρου του Σ.Δ.).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης από τη Φορολογική Διοίκηση των σοβαρότερων φορολογικά υποθέσεων, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

1. Το έτος 2023 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσιοι (15.500) στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και τουλάχιστον εννιακόσιοι (900) έλεγχοι-έρευνες φοροδιαφυγής.

2. Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Σχέδιο Δράσης του έτους 2023 που θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη